Privacyverklaring

Les Cabanes des Dolimarts NV (“Les Cabanes des Dolimarts”) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) (“de GDPR”). 

Doeleinden en grondslag van de verwerking

Les Cabanes des Dolimarts verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de met haar klanten overeengekomen accommodatiediensten uit te voeren en/of om te reageren op personen die contact opnemen met Les Cabanes des Dolimarts voor informatie over haar accommodatieaanbod.

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de volgende bepalingen van de GDPR:

– 6.1, b): verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor precontractuele verzoeken, 

– 6.1, c): verwerking die nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, 

– 6.1, f): verwerking noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Overdracht aan derden

Indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van de gestelde doelen, worden de persoonsgegevens van de klant binnen de Europese Economische Ruimte gedeeld met derde partners van Les Cabanes des Dolimarts.

Les Cabanes des Dolimarts garandeert dat deze derden de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die voor klantenbeheer worden verwerkt, worden bewaard gedurende de periode die nodig is om aan wettelijke voorschriften te voldoen (met name voor boekhoudkundige doeleinden).

Recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet en overdracht van persoonsgegevens

Personen wier persoonsgegevens door Les Cabanes des Dolimarts worden verwerkt, hebben de volgende rechten

– het recht hun persoonsgegevens te allen tijde te raadplegen, 

– het recht om hun gegevens te (laten) rectificeren indien deze onjuist of onvolledig zijn,

– het recht om hun gegevens te laten wissen, de verwerking van hun gegevens te beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens, onder de voorwaarden van de artikelen 17, 18 en 21 van de GDPR. 

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@lescabanesdesdolimarts.com of per post naar het adres Rue de la Besace 14B 6852 Our-Paliseul.

Klachten

Personen wier persoonsgegevens worden verwerkt, hebben het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Pressestraat 35, 1000 Brussel, email:contact@apd-gba.be).