Artikel 1 – Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van elk contract betreffende toeristische verblijven dat wordt gesloten tussen de BVBA Les Cabanes de Rensiwez, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6663 Mabombré, Rensiwez 1 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0848.814.039 (hierna “Les Cabanes de Rensiwez” genoemd) en haar klanten (hierna de “Gasten” genoemd). 

Artikel 2 – Reserveringsvoorwaarden

2.1 Prijs en betaling

De prijs van de verblijven is aangegeven in euro’s, inclusief BTW en toeristenbelasting. 

Bij de reservering moet de volledige prijs van de reservering worden betaald. Elke optie waarvoor niet binnen 7 dagen is betaald, wordt automatisch geannuleerd.

In geval van te late betaling van het saldo kan de reservering zonder voorafgaande kennisgeving worden geannuleerd, onverminderd het recht van Cabanes de Rensiwez om betaling van de gehele reservering van de gast te eisen.

2.2 Terugtrekking 

De wettelijke bepalingen betreffende het herroepingsrecht in geval van verkoop op afstand, zoals bepaald in het Wetboek van economisch recht, zijn niet van toepassing op toeristische diensten. Voor elke reservering van een verblijf bij Les Cabanes de Rensiwez beschikt de gast dus niet over een herroepingsrecht (art. VI.53, 12° Wetboek van economisch recht).

2.3 Annulering en wijziging van reserveringen

a) Reserveringen kunnen geannuleerd of gewijzigd worden tot 30 dagen voor de datum van het verblijf. Over het restitutiebedrag wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. 

b) Wij raden de gasten aan een annuleringsverzekering af te sluiten of na te gaan of zij een dergelijke verzekering hebben, waardoor zij in geval van annulering van hun verblijf of vervroegd vertrek onder bepaalde voorwaarden (ziekte, ongeval, enz.) terugbetaling van de betaalde bedragen kunnen verkrijgen.

c) Reserveringen zijn nominatief en het is verboden voor een gast om zijn reservering over te dragen aan een derde, om welke reden dan ook, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cabanes des Dolimarts.

Artikel 3 – Verloop van het verblijf 

3.1 Aankomst en vertrek 

Aankomsten zijn tussen 16.00 en 19.30 uur op maandag, woensdag en vrijdag en tussen 16.00 en 18.00 uur op dinsdag en donderdag. Er zijn geen aankomsten op zaterdag en zondag. Het vertrek is elke dag voor 11 uur, behalve op zondag, dan is het uitchecken voor 15.30 uur, en de gasten mogen hun sleutels houden tot 18 uur.

3.2 Te late inlevering van sleutels

Elke teruggave van sleutels na de in artikel 3.1 aangegeven tijd zal leiden tot de facturering van een extra nacht. Elk verzoek om verlenging van het verblijf moet ten minste 24 uur voor de geplande vertrekdatum worden ingediend. 

3.3 Intern reglement 

Om het verblijf voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te maken, moeten zij zich houden aan de gedragsregels die in de Huisregels staan. Deze zijn te raadplegen bij de receptie. Elke overtreding van de regels van het park kan leiden tot verwijdering van het domein, zonder terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reserveringsprijs. 

De Gasten zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement door de personen die door eigen schuld het domein betreden hebben.

3.4 Aantal gasten

Het aantal gasten mag in geen geval de in de reservering voorziene capaciteit overschrijden.

Indien dit niet het geval is, behouden de Cabanes de Rensiwez zich het recht voor de reservering te annuleren (zonder terugbetaling), het verblijf te beëindigen (zonder terugbetaling) en/of de huurprijs te wijzigen. 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 Behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout van Cabanes de Rensiwez, is deze laatste niet aansprakelijk in geval van : 

– diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of na het verblijf 

– defecte apparatuur tijdens het verblijf.

Les Cabanes de Rensiwez wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen in de hutten en/of op het terrein rondom de hutten.

4.2 De gast en degenen die hem/haar vergezellen dienen de hutten als een goed huisvader te gebruiken. 

Zij zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor verlies en/of schade veroorzaakt door henzelf, hun gasten of enig dier onder hun hoede, aan het landgoed, de hutten en/of hun uitrusting. 

Indien de gast of een van zijn begeleiders verantwoordelijk is voor eventuele schade, is het zijn verantwoordelijkheid dit onmiddellijk te melden bij de receptie. De waarde van de beschadigde goederen en/of de uit te voeren reparaties zullen aan de gast in rekening worden gebracht. 

4.3 Aan het begin van het verblijf is de gast verplicht de staat van de cabine en de uitrusting ervan te controleren bij ontvangst van de sleutels. Indien bij het begin van het verblijf geen gebreken aan de receptie worden gemeld, worden het huisje en de uitrusting ervan geacht in perfecte staat aan de gast ter beschikking te zijn gesteld.

4.4 De schoonmaak van de hutten aan het einde van het verblijf is inbegrepen in de reserveringsprijs. Indien de cabine echter niet in goede staat is bewoond en abnormaal vuil is, kunnen extra (schoonmaak)kosten in rekening worden gebracht.

Artikel – 5 Overmacht

Les Cabanes de Rensiwez is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van vertraging of niet-nakoming van een in het contract opgenomen verplichting wanneer deze vertraging of niet-nakoming het gevolg is van overmacht. Elke niet te voorziene gebeurtenis buiten de wil van Cabanes de Rensiwez vormt een geval van overmacht, namelijk elke natuurramp, epidemie, brand, ongeval, oorlog, opstand, oproer, terreurdaad, spontane werkonderbreking of -vertraging, lock-out, wijziging van de marktvoorwaarden, uitval van telecommunicatie- of elektriciteitsleidingen, overheidsdaad of bevel van een rechtbank of overheidsinstantie.

Artikel – 6. Klachten 

Klachten tijdens het verblijf moeten zo snel mogelijk aan de receptie worden gemeld, zodat een oplossing kan worden gevonden. Indien een klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost of indien de gast niet ter plaatse een klacht kan indienen, dient hij/zij uiterlijk 14 dagen na afloop van het verblijf zijn/haar klacht per e-mail aan info@lescabanesderensiwez.be of per post aan Moulin de Rensiwez 1 6663 Houffalize mee te delen. 

Artikel 7 – Persoonsgegevens – privacy 

Les Cabanes de Rensiwez verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar Privacyverklaring die beschikbaar is op haar website.

Artikel 8 – Toepasselijk recht – bevoegde jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil over de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Marche-en-Famenne.